W momencie posiadania projektu gotowego, należy go zaadaptować. Projekt taki wymaga dostosowania do warunków panujących na działce oraz wprowadzenia ewentualnych zmian. Osoba, która wykonuje adaptację musi posiadać uprawnienia do projektowania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby Architektów.

Projektant ma na zadanie sprawdzenie ukształtowania terenu, nośności gruntu, głębokości przymarzania itd. Jego obowiązkiem jest też dostosowanie projektu do lokalnych przepisów. Na tej podstawie nanosi na projekt poprawki umożliwiające wybudowanie domu. Adaptacja musi też uwzględniać przepisy prawa budowlanego.

Adaptacja projektu przebiega według pewnej kolejności. Najpierw należy sprawdzić zgodność projektu z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i zgromadzić niezbędne dokumenty oraz sporządzić Projekt Zagospodarowania Terenu. Później należy dostosować projekt do warunków geotechnicznych gruntu oraz stref klimatycznych występujących na działce. Następne w kolejności jest wprowadzenie do projektu zmian wg zaleceń inwestora oraz sporządzenie BIOZ. Końcowym etapem jest przygotowanie oświadczenia projektantów adaptujących o kompletności dokumentów, złożenie projektu oraz przygotowanie dokumentacji do Zespołu Dokumentacji Projektowych.

Każdy projekt ma prawa autorskie, lecz pomimo tego można w nim dokonać pewnych zmian, jakie określa dokumentacja. Lista zmian jest ściśle określona. Mogą one dotyczyć na przykład wymiarów fundamentów, użycia innych materiałów do budowy stropów i ścian zewnętrznych, liczby i układu okien, kąta nachylenia dachu, kolorystyki elewacji, kształtu podjazdów i tarasów, a także każdej instalacji.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów, można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, który składa się w Urzędzie Gminy. Do wniosku dołącza się 4 egzemplarze zaadaptowanego projektu oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele. Po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę potrzeba około 2 tygodni, aby decyzja się uprawomocniła.